Przejdź do treści

Regulamin newslettera

§1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Świadczeniodawcę usługi dostarczania Newslettera (w formie treści cyfrowych) za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Świadczeniodawcą.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Świadczeniodawca — Anna Płochocka, ul. Słoneczna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zapisu na Newsletter, a tym samym zawierająca ze Świadczeniodawcą umowę o jego dostarczanie.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę ze Świadczeniodawcą w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę ze Świadczeniodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 5. Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Świadczeniodawcę, dostępny pod adresem: www.prostyjezyk.com
 6. Newsletter — treści cyfrowe dostarczane do osób, które dokonały zapisu za pomocą formularza zapisu zamieszczonego na Stronie internetowej Świadczeniodawcy. Elementem  usługi Newsletter jest również tzw. lead magnet (prezent za zapis), który jest jednorazowo dostarczony Użytkownikowi po zapisie na Newsletter.
 7. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej Newslettera.
 8. Formularz zapisu – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający zawarcie umowy o dostarczenie Newslettera.
 9. Umowa – umowa zawarta na odległość z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Formularz zapisu na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin.

§3. Kontakt ze Świadczeniodawcą

Użytkownik może kontaktować się ze Świadczeniodawcą w szczególności:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@prostyjezyk.com,

b. pisemnie na adres: ul. Słoneczna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

c. a także telefonicznie pod numerem: 533 988 599 w godz. 8.00–16.00 w dni robocze.

§4. Środowisko cyfrowe Użytkownika

 1. Do korzystania ze Strony internetowej oraz zapisu na Newsletter niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,

b. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

2. Świadczeniodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Użytkownikowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej oraz korzystania z Newslettera, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Świadczeniodawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.

5. Świadczeniodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze Środowiskiem cyfrowym Użytkownika.

§5. Zapis na Newsletter

 1. Newsletter jest nieodpłatny. Z jego dostarczeniem nie wiążą się również żadne koszty dostawy.

2. W celu otrzymywania Newslettera należy podjąć następujące kroki:

a. wypełnić formularz zapisu na Newsletter udostępniony na Stronie internetowej Świadczeniodawcy;

b. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu wysyłki Newslettera obejmującego m.in. marketing bezpośredni produktów i usług Świadczeniodawcy;

c. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki oraz dokonać zapisu, klikając przycisk „Zapisuję się na newsletter i odbieram prezent”;

d. następnie odszukać wiadomość email od Świadczeniodawcy wysłaną na adres podany w formularzu zapisu i kliknąć przycisk potwierdzający zapis na Newsletter.

3. W chwili potwierdzenia woli otrzymywania Newslettera przez Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie usługi dostarczania Newslettera

4. Kolejne Newslettery będą dostarczane przez Świadczeniodawcę z częstotliwością określoną w opisie Newslettera zmieszczonym na Stronie internetowej.

5. Umowa o dostarczanie Newslettera jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o dostarczanie Newslettera można wypowiedzieć, wypisując się zgodnie z instrukcją zawarta w każdym Newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Świadczeniodawcy na adres email lub pisemnie na adres podany w §3 Regulaminu.

§6. Reklamacja
(Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową)

 1. Świadczeniodawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta usługę Newslettera zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).
 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową, powinien poinformować o tym Świadczeniodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
 3. Użytkownik składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres podany w §3 Regulaminu.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Świadczeniodawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji.
 5. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

6. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik może odstąpić od umowy o dostarczanie Newslettera  w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. W tym celu Użytkownik powinien poinformować Świadczeniodawcę o zamiarze odstąpienia od umowy, wysyłając odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres podany §3 Regulaminu.
 3. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie jest to jednak obowiązkowe.
  Wzór formularza odstąpienia od umowy:
  Adresat (dane Świadczeniobiorcy):
  Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania Newslettera.
  Data zawarcia umowy:
  Imię i nazwisko oraz adres email Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta:
  Data:

W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczania Newslettera Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Newslettera oraz udostępniania go osobom trzecim.

§8. Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Newslettera są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Świadczeniodawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Świadczeniobiorcy odpowiednich licencji.
 2. Użytkownik może korzystać z Newslettera oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego.
 3. Użytkownik zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Świadczeniodawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§9. Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://prostyjezyk.com/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Świadczeniodawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany zakresu usługi lub warunków technicznych jej świadczenia w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta.
 4. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 13 sierpnia 2023 r.